top of page

Privacybeleid

Artikel 1 – Voorwerp

Onderliggend Handvest is opgesteld door Antwerp Amusement, met Maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 6 - 8 2100 Deurne en als zaakvoerder de heer Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.099.258 (hierna genoemd de “verantwoordelijke voor de verwerking”).
Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres http://www.dirk-stoop.be (hierna genoemd de “website”) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor deze verwerking.

Voorliggend Handvest is gebaseerd op de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd de “algemene verordening gegevensbescherming”), alsook in het kader van de nieuwe Europese wetgeving m.b.t. Bescherming van de Persoonlijke Gegevens welke in voege treedt op 25 mei 2018.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van haar geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers waarvan de verantwoordelijke voor de verwerking beschikt over hun gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Indien de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking wensen te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, worden deze uitgenodigd in de eerste plaats contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggend Handvest.

 

Artikel 2 – Toestemming

Door onze website te gebruiken, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief verklaren de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend Handvest. Dit heeft tevens tot gevolg dat de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking er uitdrukkelijk mee instemmen dat de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van IBS werden gecommuniceerd via de website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig Handvest.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens gegrond is op basis van een voorafgaandelijk gegeven toestemming, hebben de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking het recht om hun toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden voor de intrekking van de toestemming.

 

Artikel 3 - Welke gegevens verzamelen wij?

Door de website te bezoeken en de diensten aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking te gebruiken, stemmen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt:

o het IP-adres van de geregistreerde gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

o het e-mailadres van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking indien de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking deze voorafgaandelijk hebben meegedeeld, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussiefora, door via identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz.;

o het e-mailadres, de voor- en achternaam, het postadres, het telefoon- en gsm-nummer en, in voorkomend geval als zakelijke klant of leverancier van de verantwoordelijke voor de verwerking, de maatschappelijke benaming en zetel, het ondernemingsnummer, zichtrekeningnummer en het telefoonnummer van de onderneming.

o het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking op de website werden bezocht;

o alle informatie die de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking vrijwillig hebben meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website, door te chatten met de verantwoordelijke voor de verwerking op de website, door gebruik te maken van de diensten aangeboden op de website of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website.
Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de verantwoordelijke voor de verwerking.

In de hypothese waarin gegevens met een persoonlijk karakter worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als gegevens met een persoonlijk karakter totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

 

Artikel 4 - Manieren van verzameling
De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen:
- d.m.v. het contactformulier van de website,
- d.m.v. de inschrijving op de website of abonneren voor de nieuwsbrief;
- d.m.v. het gebruik van de diensten aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking   

  op de website.

-via contract dat afgesloten wordt met de verantwoordelijke van de verwerking.

 

Artikel 5 - De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:

• het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
• het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
• het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
• het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
• het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
• het opstellen van statistieken (met behulp van geanonimiseerde gegevens);
• het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
• informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
• direct marketingdoeleinden:
• toelaten dat de interesses van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van IBS beter worden geïdentificeerd.

De verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggend Handvest werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking contacteren alvorens hun persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hen de mogelijkheid te geven dergelijk gebruik te weigeren.

 

Artikel 6 – De verantwoordelijke voor verwerking en de verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking en verwerker zijn niet altijd eenzelfde persoon of entiteit. Ook enkele personeelsleden hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Zij hebben contractueel de plicht om uw gegevens alleen te gebruiken in opdracht van de verantwoordelijke van de verwerking en mogen uw gegevens nooit delen met derden, tenzij daar door u uitdrukkelijke toestemming is voor gegeven.

 

Artikel 7 - Duurtijd van de bewaring

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

Wanneer de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, worden de gegevens van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking aan deze laatst genoemde bindt.

Na afloop van de bewaringstermijn zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar (anoniem) werden gemaakt.

 

Artikel 8 - Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking, nadat hun identiteit werd geverifieerd (door kopie van hun identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking betaling eiser van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking gevraagd wordt.

Van zodra de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking deze vraag via elektronische weg indienen, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking dit anders wensen.

De kopie van hun gegevens zullen aan de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking meegedeeld worden uiterlijk een maand na ontvangst van hun aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

Artikel 9 - Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking, nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

Artikel 10 - Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met hun persoonlijke situatie en nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren om het verzet van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van huidig Handvest.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking op ieder moment en nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

De verantwoordelijke voor de verwerking is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking en dient hun antwoord te motiveren indien ze voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

Artikel 11 - Het recht op beperking van de verwerking

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruiker, nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van hun identiteitskaart te voegen), de beperking/schorsing verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

o wanneer de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking de juistheid van een gegeven betwisten en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken;
o wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
o wanneer de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
o gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wanneer de verwerking geschorst werd krachtens deze bepaling, mogen de persoonsgegevens slechts na instemming van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, met uitzondering van de bewaring ervan of om rechten in rechte vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te vrijwaren, of nog, omwille van redenen van openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking ervan in kennis stellen van zodra de beperking/schorsing van de werking wordt opgeheven.

 

Artikel 12 - Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking, nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van hun identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hun betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

o de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
o de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking hebben hun toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere grondslag voor verdere verwerking;
o de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking verzetten zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking oefenen hun bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
o de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
o de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.
De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 3 volgende gevallen :
o van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en et recht op informatie;
o van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;
o van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. De verwerkingsverantwoordelijke licht de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

De geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking hebben eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hun betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zouden zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

 

Artikel 13 - Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking op ieder moment en nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking:

o indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
o indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten hebben de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking eveneens het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Artikel 14 - Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

Indien de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking ermee hebben ingestemd dat de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zullen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden al dan niet te aanvaarden.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking op ieder moment en nadat hun identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de toekomstige overdracht van hun gegevens aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, huidig Handvest naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

 

Artikel 15 – Veiligheid

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de geregistreerde gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

 

Artikel 16 - Bezwaren en klachten

Indien de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking menen dat de verwerkingsverantwoordelijke huidig handvest of de reglementering ter zake niet naleeft, worden ze uitgenodigd de verwerkingsverantwoordelijke te contacteren op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig handvest.

De geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. Javascript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">commission@privacycommission.be.
De geregistreerde gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

 

Artikel 17 – Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig handvest, kunnen de geregistreerde gebruikers, klanten of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking contacteren :
Per e-mail : info@antwerpamusement.be

Per post : Antwerp Amusement Bvba / Dirk Stoop, Turnhoutsebaan 6 - 8   2100 Deurne

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidig Handvest wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend Handvest zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen.

 

Artikel 19 – Slotbepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Handvest te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Voorliggende versie van het Handvest dateert van 22 mei 2018.

bottom of page